Ostateczna Lista fiszek w ramach dostępnej alokacji – nabór 06-09.10.2020

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do środy, 21 października 2020r.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe, które wpłyną po terminie Operator pozostawia bez rozpatrzenia.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura wskazany  w zestawieniu. Brak możliwości osobistego kontaktu, spowodowany sytuacją COVID-2019

Możliwość komentowania została wyłączona.