OSZCZĘDNOŚCI W PROJEKCIE -MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA DOKUMENTÓW Z LISTY REZERWOWEJ

Operator informuje, iż w wyniku powstałych oszczędności w myśl zapisu Regulaminu Naboru do projektu § 2. Procedura rekrutacyjna do projektu, Ust. 7. Zasady tworzenia ostatecznej listy fiszek przez Operatora PSF, pkt 9) W przypadku ostatniego naboru w projekcie, Operator ma prawo – po uwolnieniu się oszczędności – do kontaktowania się z kolejnymi Przedsiębiorcami, których fiszki nie znalazły się na ostatecznej liście fiszek, z propozycją złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Kontakt będzie następował zgodnie z kolejnością fiszek na liście. Możliwość dofinansowania będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz terminu faktycznej realizacji usługi.
Udzielenie dofinansowanie nie będzie wymagało ponownego złożenia fiszki.

Operator będzie się kontaktował z wybranymi przedsiębiorcami wg ostatecznej listy fiszek z naboru 02–05.11.2021r., upublicznionej w dniu 17.11.2021roku.

Złożenie dokumentów wymagać będzie dostosowania kart usług do nowych terminów realizacji, przy zachowaniu ram czasowych od 19.04.2022 do 30.06.2022 roku. Operator zaznacza, iż dokumenty muszą być zgodne ze złożoną fiszką tj. NIP Przedsiębiorcy, liczbą osób kierowanych na usługę, liczbą wskazanych usług, wartości netto usług oraz nazwy szkoleń adekwatnych do złożonej fiszki. Wskazany termin usług związany jest z dobiegającym końcem realizacji projektu, który kończy się 31.08.2022 roku.

Możliwość komentowania została wyłączona.