Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 06-09.10.2020

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Fiszki złożone przed i po dniu naboru oraz fiszki złożone przed godziną 10.00 i po godzinie 15.00 w dniu naboru nie były uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do środy, 14 października włącznie. Liczy się data wpływu.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 08-11.09.2020

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do wtorku, 22 września włącznie do godz.  15.00.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie Operator pozostawia bez rozpatrzenia.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura na wskazane adresy w zestawieniu

Komunikat

14.09.2020

Operator przypomina, iż zgodnie z Regulaminem naboru do projektu § 2. Procedura rekrutacyjna , Ust 7 Zasady tworzenia ostatecznej listy fiszek przez Operatora PSF, pkt 6 Ostateczna lista fiszek podawana jest najpóźniej na cztery dni po opublikowaniu przez Operatora podstawowej listy fiszek. A zatem dokumenty, które wpłyną do Operatora w 4 dniu od upublicznienia listy będą odrzucone. Najpóźniej powinny wpłynąć do Operatora w 3 dniu to jest 17 września 

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 08-11.09.2020

 Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 08-11.09.2020

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do środy, 16 września włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.

Wytyczne przygotowane i opublikowane przez PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie

Wytyczne przygotowane i opublikowane przez PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

Praca zdalna od 1 września 2020 r

Operator informuje, iż wydłuża formę zdalną w projekcie od dnia 1 września 2020 do odwołania, zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiego Urzędu pracy w Katowicach (IP). Powyższa decyzja wiąże się z obowiązującymi nowymi zasadami bezpieczeństwa w poszczególnych powiatach w województwie śląskim, gdzie zanotowano wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnim czasie.

Przedsiębiorcy zamiast osobistego (bądź przez pełnomocnika Przedsiębiorcy) składają dokumenty drogą wyłącznie papierową, za pośrednictwem operatora pocztowego