OSZCZĘDNOŚCI W PROJEKCIE -MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA DOKUMENTÓW Z LISTY REZERWOWEJ

Operator informuje, iż w wyniku powstałych oszczędności w myśl zapisu Regulaminu Naboru do projektu § 2. Procedura rekrutacyjna do projektu, Ust. 7. Zasady tworzenia ostatecznej listy fiszek przez Operatora PSF, pkt 9) W przypadku ostatniego naboru w projekcie, Operator ma prawo – po uwolnieniu się oszczędności – do kontaktowania się z kolejnymi Przedsiębiorcami, których fiszki nie znalazły się na ostatecznej liście fiszek, z propozycją złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Kontakt będzie następował zgodnie z kolejnością fiszek na liście. Możliwość dofinansowania będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz terminu faktycznej realizacji usługi.
Udzielenie dofinansowanie nie będzie wymagało ponownego złożenia fiszki.

Operator będzie się kontaktował z wybranymi przedsiębiorcami wg ostatecznej listy fiszek z naboru 02–05.11.2021r., upublicznionej w dniu 17.11.2021roku.

Złożenie dokumentów wymagać będzie dostosowania kart usług do nowych terminów realizacji, przy zachowaniu ram czasowych od 19.04.2022 do 30.06.2022 roku. Operator zaznacza, iż dokumenty muszą być zgodne ze złożoną fiszką tj. NIP Przedsiębiorcy, liczbą osób kierowanych na usługę, liczbą wskazanych usług, wartości netto usług oraz nazwy szkoleń adekwatnych do złożonej fiszki. Wskazany termin usług związany jest z dobiegającym końcem realizacji projektu, który kończy się 31.08.2022 roku.

Aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych obowiązująca od dnia 14.01.2022 roku

W związku z podjętą Uchwałą nr 106 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, które obowiązują z dniem 14.01.2022 publikujemy zmienione dokumenty.

UWAGA !!!

Operator informuje, iż wartość  usług złożonych wniosków rekrutacyjnych w naborze 2-5.11.2021 roku, przekracza dostępne środki projektu. Wobec czego Operator będzie udzielał dofinansowania wg kolejności UPP w zatwierdzonych wnioskach do dofinansowania. Oznacza to, iż część przedsiębiorców, mimo pozytywnej oceny wniosku, może nie uzyskać dofinansowania

Ostateczna Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 02-05.11.2021

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 19.11.2021 włącznie. Liczy się data wpływu.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać wyłącznie  pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak możliwości osobistego kontaktu. Punkty pracują zdalnie

PODSTAWOWA Lista fiszek wniosków

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 16.11.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak osobistego kontaktu z punktami. Punkty pracują zdalnie