Uwaga!

Informujemy, iż w naborze ciągłym od  10.07.2023 u Operatora Akademia Śląska (WST2), została wyczerpana alokacja w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II”.

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek.

Nabór ciągły u Operatora WST2

W związku z uwolnieniem środków w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II”  (e-PUAP – fiszka WST2), Operator wznawia nabór w trybie ciągłym od dnia 10 lipca 2023 o godz. 8:00:00 

Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 600 000,00 zł (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

 Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie muszą zostać zakończone do dnia 30.09.2023. Wnioski rozliczeniowe najpóźniej do końca października 2023 roku. Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie.

Dokumenty należy składać wyłącznie – Akademia Śląska ul. Rolna 43, Katowice (pocztą/kurierem lub osobiście).

Zgodnie z obowiązującymi od 01 lipca 2023 roku, zasadami naboru do projektu, przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia złożenia fiszki. Liczy się data wpływu dokumentów.

Operator PSF – Akademia Śląska zakończył wszystkie nabory wniosków do Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II”

W zawiązku z powyższych przypominamy, iż wszystkie trwające usługi rozwojowe muszą się zakończyć się najpóźniej do końca sierpnia 2023 roku. Wnioski rozliczeniowe muszą zostać złożone do Operatora najpóźniej do końca września 2023 roku. Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie.

UWAGA! OPERATOR UWALNIA OSZCZĘDNOŚCI

W myśl zapisu Regulaminu Naboru do Projektu § 2. Procedura rekrutacyjna do projektu, Ust. 7. Zasady tworzenia ostatecznej listy fiszek przez Operatora PSF: Pkt 9) W przypadku ostatniego naboru w projekcie, Operator ma prawo – po uwolnieniu się oszczędności – do kontaktowania się z kolejnymi Przedsiębiorcami, których fiszki nie znalazły się na ostatecznej liście fiszek, z propozycją złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Kontakt będzie następował zgodnie z kolejnością fiszek na liście. Możliwość dofinansowania będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz terminu faktycznej realizacji usługi. Udzielenie dofinansowanie nie będzie wymagało ponownego złożenia fiszki.

Przedsiębiorców z listy od nr 38 do 63 zapraszamy do złożenia dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie złożenia dokumentów nr tel. 609-982-998.

Dokumenty należy złożyć do Punktu Dystrybucji Wsparcia w Katowicach – Akademia Śląska, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem do dnia: 26.06.2023r.

Usługi muszą zostać zrealizowane w terminie: od 23.07.2023 – 31.08.2023.   

OSTATECZNA Lista fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 05.06.2023 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż zgodnie z Regulaminem Naboru w okresach przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych, punkty są otwarte w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00.

PODSTAWOWA LISTA FISZEK

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 31.05.2023 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż w okresie naboru dokumenty przyjmowane są do godziny 15.00

Operator informuje o dodatkowym naborze

23 – 26 maja 2023 roku, godz.: 08:00  – alokacja 1 000 000,00 zł

Nabór jest skierowany do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Zapraszamy do składania wniosków.

Operator przypomina, iż usługi rozwojowe winny zakończyć się najpóźniej do końca sierpnia 2023 roku. Jest to ostateczny termin realizacji usług, wynikający z zakończenia realizacji projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II”. Jednocześnie Operator podkreśla, iż wnioski rozliczeniowe muszą zastać złożone do Operatora do końca września 2023. Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie