Aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych obowiązująca od dnia 14.01.2022 roku

W związku z podjętą Uchwałą nr 106 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, które obowiązują z dniem 14.01.2022 publikujemy zmienione dokumenty.

UWAGA !!!

Operator informuje, iż wartość  usług złożonych wniosków rekrutacyjnych w naborze 2-5.11.2021 roku, przekracza dostępne środki projektu. Wobec czego Operator będzie udzielał dofinansowania wg kolejności UPP w zatwierdzonych wnioskach do dofinansowania. Oznacza to, iż część przedsiębiorców, mimo pozytywnej oceny wniosku, może nie uzyskać dofinansowania

Ostateczna Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 02-05.11.2021

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 19.11.2021 włącznie. Liczy się data wpływu.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać wyłącznie  pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak możliwości osobistego kontaktu. Punkty pracują zdalnie

PODSTAWOWA Lista fiszek wniosków

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 16.11.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak osobistego kontaktu z punktami. Punkty pracują zdalnie

UWAGA

w związku z wygaszaniem platformy SEKAP – od dnia 01.12.2021 r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP
do Urzędów
. Powyższe oznacza konieczność dokonania zmiany sposobu składania fiszek wniosków w ramach PSF – z obecnie używanej platformy SEKAP na platformę ePUAP. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że w okresie 30.11.2021 r. – 31.12.2021 r. anulowane zostają zaplanowane na ten okres nabory fiszek
w ramach PSF.
Przedmiotowe nabory zostaną przeniesione na rok 2022 pod warunkiem dostępności środków.

Równocześnie informujemy, że nabory fiszek w ramach PSF – oparte o platformę ePUAP –  zostaną przywrócone z dniem 03.01.2022 r. Harmonogram naborów PSF na rok 2022 musi zostać przygotowany i zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 01.12.2021 r.