Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 08-11.09.2020

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do wtorku, 22 września włącznie do godz.  15.00.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie Operator pozostawia bez rozpatrzenia.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura na wskazane adresy w zestawieniu

Możliwość komentowania została wyłączona.