Komunikat

14.09.2020

Operator przypomina, iż zgodnie z Regulaminem naboru do projektu § 2. Procedura rekrutacyjna , Ust 7 Zasady tworzenia ostatecznej listy fiszek przez Operatora PSF, pkt 6 Ostateczna lista fiszek podawana jest najpóźniej na cztery dni po opublikowaniu przez Operatora podstawowej listy fiszek. A zatem dokumenty, które wpłyną do Operatora w 4 dniu od upublicznienia listy będą odrzucone. Najpóźniej powinny wpłynąć do Operatora w 3 dniu to jest 17 września 

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 08-11.09.2020

 Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 08-11.09.2020

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do środy, 16 września włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.

Wytyczne przygotowane i opublikowane przez PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie

Wytyczne przygotowane i opublikowane przez PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

Praca zdalna od 1 września 2020 r

Operator informuje, iż wydłuża formę zdalną w projekcie od dnia 1 września 2020 do odwołania, zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiego Urzędu pracy w Katowicach (IP). Powyższa decyzja wiąże się z obowiązującymi nowymi zasadami bezpieczeństwa w poszczególnych powiatach w województwie śląskim, gdzie zanotowano wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnim czasie.

Przedsiębiorcy zamiast osobistego (bądź przez pełnomocnika Przedsiębiorcy) składają dokumenty drogą wyłącznie papierową, za pośrednictwem operatora pocztowego